Rapport GROEP CULT1

From Edutech
Jump to: navigation, search


De Tweede Wereldoorlog uitgediept

Samenvatting

We kozen ervoor om een project uit te denken rond de Tweede Wereldoorlog, waar het de bedoeling is dat de leerlingen voornamelijk zelfstandig aan de slag gaan. Het leerproces wordt gestuurd door een Prezi opgesteld door de leerkracht, waarin alle instructies staan. Het project bestaat uit twee fases: de eerste fase is die van het zelfstandig leren. Hier gaan de leerlingen twee belangrijke gebeurtenissen uit WO II van wat naderbij gaan bekijken, namelijk 'Operation Overlord' en 'The Battle of the Bulge'. Om dit mogelijk te maken is er een documentatie map aangemaakt op Google Drive, met informatie over deze twee momenten. Hier zijn ook verschillende links naar radio- en videofragmenten terug te vinden, interactieve tijdslijnen, kaarten, etc. Naast de Google Drive zijn er ook Pinterest en Flikr pagina's met foto's die de leerlingen kunnen verkennen. Als ze denken voldoende te weten over deze gebeurtenissen is het de bedoeling dat ze een testje maken om hun verworven kennis te testen. De link naar deze test staat ook in de Prezi.

De tweede fase van het project is een groepsfase. Hier is het de bedoeling dat de leerlingen - net zoals de leerkracht hen heeft voorgedaan - een documentatie map gaan aanleggen, in dezelfde Google Drive. De leerkracht geeft enkele opties van gebeurtenissen die de leerlingen kunnen behandelen, maar ze mogen natuurljk ook altijd eigen ideeën voorstellen. Naast het maken van een documentatiemap is het de bedoeling dat de leerlingen nog een stapje verder gaan. Ze moeten rond hun gekozen onderwerp ook iets creatief met media doen, hierbij doet de leerkracht weer enkele voorstellen, maar mogen de leerlingen ook zelf ideeën voorleggen. Hierbij geldt: 'The sky is the limit!', geen enkel idee is te zot. Zolang het maar een aspect van media bevat, en ook inhoudelijke informatie over het gekozen onderwerp weergeeft.

De bedoeling van dit project is niet alleen om de leerlingen activerend te laten bezig zijn rond WO II, maar ook dat de leerlingen zich onderwijs technologisch ontwikkelen. Ze kunnen zelf ontdekken wat de verschillende mogelijkheden en beperkingen zijn. Dit facet van het project kan gekaderd worden in de ICT-eindtermen binnen het secundaire onderwijs. Al deze elementen gecombineerd hebben als resultaat niet alleen een actieve werkvorm, leerlingen die iets bijleren over WO II en aan de slag gaan met ICT, maar (hopelijk) ook een leuke manier om eens 'out of the box' met dit onderwerp bezig te zijn.

Doel - Concept

Het doel van het project dat wij uitwerkten is de leerlingen zelfstandig aan de slag laten gaan. Ze moeten zelf informatie correct leren verwerken en hier ook iets creatiefs mee kunnen doen. Sturing wordt voorzien in de vorm van een Prezi. Via deze Prezi krijgen de leerlingen informatie en instructies over de verschillende stappen die ze dienen af te werken binnen het project. De leerkracht moet binnen dit project vooral een begeleidende rol op zich nemen. Indien de leerlingen nog vragen hebben in de fase van het zelfstandige leren, moeten ze steeds de leerkracht op een vlotte manier kunnen bereiken om vragen te stellen. Binnen de tweede fase van het project - het groepsgedeelte - staat er sowieso een feedback sessie op de agenda. Zo kan de leerkracht waar nodig gaan bijsturen of bijkomende tips geven. Het is in deze tweede fase natuurlijk nog altijd zo dat ze de leerkracht moeten kunnen bereiken indien ze vragen hebben.

De doelgroep voor dit project is het tweede jaar van de derde graad. Dit is tevens de reden waarom er voor een zelfstandig project gekozen is. Van leerlingen die in het zesde jaar secundair onderwijs zitten mag zeker zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht worden. Dit project vormt dan ook een goede voorbereiding op het verdergezet onderwijs. De leerlingen moeten zelf informatiepakketten doornemen en ze moeten ook de kwaliteit van zelf gevonden bronnen gaan evalueren. Bronnenkritiek is zeer belangrijk, waar leerlingen toch ook al goede basis moeten in hebben. Dit project alleen is natuurlijk niet voldoende om hier echt bedreven in te worden, maar het is wel een mannier waarop de leerkracht eens kan bekijken hoe bekwaam ze hier al in zijn. De keuze van bron en de manier waarop deze gebruikt worden verteld al veel.

Via dit project raken de leerlingen ook wat meer vertrouwd met enkele van de ICT-tools die aangewend kunnen worden. Ze worden ook gestimuleerd om zichzelf hier verder in te verdiepen tijdens de tweede fase (de groepsfase) van het project. Hun creatieve verwerking van een zelfgekozen gebeurtenis tijdens WO II zet de leerlingen zelf aan het nadenken over de verschillende tools die er bestaan en op welke manier deze allemaal gebruikt kunnen worden. Met dit project wordt er dus ook gewerkt aan de ICT-competenties van de leerlingen. Dit kan gedkaderd worden binnen de vakoverschrijdende eindtermen (VOET'en).

Deze manier van werken is een zeer activerende werkvorm. De leerlingen moeten zelfstandig aan de slag gaan. De leerkracht neemt dan in principe geen begeleidende rol meer op zich. Daarnaast wordt er natuurlijk ook nog een heleboel geschiedkundige kennis verworven tijdens dit project. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat de leerlingen van elkaar gaan leren. Dit doen ze door elkaars documentatiemappen te consulteren en door de verschillende creatieve projecten te bekijken.

Het einddoel van dit project is dat leerlingen doelbewust op zoek leren gaan naar informatie(bronnen), deze correct kunnen verwerken en op een coherente manier kunnen weergeven. Daarobenvop wordt er ook gekeken naar de creativiteit die leerlingen aan de dag kunnen leggen en hoe ze in groepsverband met elkaar samenwerken.

Gebruikte technologieën

Voor dit project, gebruikten we verschillende technologische tools. Hieronder bespreken we welke we gebruikt hebben en op welke manier.

Technologieën gebruikt voor aanmaak van het materiaal

Google Drive

Google Drive is een online informatie opslagplaats. Je moet een eigen Google account aanmaken, waarna je toegang krijgt tot onder ander Google Drive. Hier kan je dan documenten, foto's, video's, etc. in opslaan. Het is ook mogelijk om bepaalde mappen van je eigen Drive te delen met anderen. De enige voorwaarde is dat de perso(o)n(en) waarmee je de map(en) wilt delen ook een Google account hebben. Ee groote voordeel is dat de aanmaak van een Google account vooledig gratis is. Dit zorgt ervoor dat zaken zoals Google Drive voor iedereen met internet toegankelijk is. Je hoeft er ook geen software voor te downloaden. Er bestaat wel een mogelijkheid om je eigen Drive naar je computer te downloaden, maar dit is geen vereiste. Je kan je Google Drive ook via je eigen internet browser gaan consulteren. Om mappen van je Drive te delen met anderen kan je verschillende dingen doen. Je kan hen via email een uitnodiging sturen om te collaboreren aan deze map of je kan ook een link doorgeven. Als ze deze link dan aanklikken, krijgen ze toegang tot de Drive. Het is deze laatste optie waarvoor wij gekozen hebben. De link naar de Google Drive mappen die wij aangemaakt hebben in het kader van dit project worden aan de leerlingen doorgegeven via de Prezi die hen door het gehele project leidt. Als eigenaar van de map kan je beslissen of deze 'andere' de informatie in deze map enkel kunnen bekijken of ook gaan kunnen bewerken. Voor dit project is het belangrijk dat de link die de leerlingen krijgen ervoor zorgt dat ze de Drive kunnen bewerken. Anders kunnen ze hun eigen informatie niet gaan toevoegen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de informatie die hier opgeplaatst werd door de leerkracht gaan aanpassen.

Google Dirve is niet enkel handig omdat je er documenten in kan plaatsen, maar ook omdat je deze daar ka nbewerken. Dit maakt de Drive natuurlijk direct een stuk interessanter voor de leerlingen, want zo kunnen zij ook zien waar de andere leden van hun groep aan bezig zijn tijdens de tweede fase van het project. Op die manier wordt er dubbel werk vermeden.

De toegankelijkhed van Google Drive is de reden waarom wij hiervoor gekozen hebben om de tool te zijn die wij gebruiken om een inhoudelijke basis aan te leggen voor dit project. We maakten een map in Google Drive genaamd “Geschiedenisproject - Grote gebeurtenissen WOII”. In deze map plaatsten we enerzijds twee mappen waarmee de leerlingen tijdens de eerste fase (zelfstandig leren) van het project aan de slag moeten gaan, anderzijds staan hier ook een aantal lege mappen in, die wel al een titel kregen. Dit zijn mogelijke onderwerpen waar de leerlingen uit kunnen kiezen tijdens de tweede fase van het project (het groepswerk). De leerlingen zijn natuurlijk ook vrij om een onderwerp te kiezen (met betrekking tot WO II) waarvan nog geen map in de Drive staat. Dan is het de bedoeling dat ze zelf een map aanmaken waarin ze al hun informatie opslaan.

Prezi

Prezi is een gebruiksvriendelijk online presentatieprogramma. We ontwikkelden een Prezi die de leerkracht kan gebruiken om de leerlingen over het project te informeren. In deze Prezi wordt de algemene opzet van het project uit de doeken gedaan en worden de instructies gegeven over wat we van hen verwachten en hoe zij aan de slag zullen gaan. De eerste stappen in de Prezi verwijzen naar het zelfstandig leren. Er wordt kort beschreven wat de bedoeling is en daarnaast wordt de link gegeven naar de Google Drive waarin ze de mappen kunnen vinden die ze nodig hebben om zelfstandig aan de slag te gaan. Verder wordt vermeld dat ze steeds vragen kunnen stellen via Smartschool of Google Hangouts (zie hieronder). De leerlingen worden er ook op gewezen dat ze na ieder deeltje zelfstandig leren een quiz moeten invullen, zodat de leerkracht kan nagaan of de leerling mee is met de leerstof.

Daarna komen de twee onderwerpen aan bod die de leerlingen zelfstandig moeten leren, namelijk ‘Operation Overlord’ en ‘Battle of the Bulge’. Hier worden voor beide onderwerpen telkens nog eens kort de instructies aangehaald, alsook de linken naar de specifieke Pinterestpagina, de quiz en een link naar Flickr. Daarna gaan we over op Fase 2, namelijk het groepsproject. Eerst worden de algemene instructies voor dit deel weergegeven. Daarna wordt inspiratie aangeboden voor het thema dat ze zullen behandelen. Vervolgens worden via twee stappen meer gedetailleerde instructies gegeven. Hierbij wordt vermeld wat er precies van de leerlingen verwacht wordt. Enerzijds komt dit neer op het aanmaken van een eigen documentatiemap in Google Drive omtrent hun gekozen thema, anderzijds het creëren van een creatief projectje dat aansluit bij hun thema. Verder worden de leerlingen geïnformeerd over de tussentijdse feedback die zal plaatsvinden via Big Blue Button (zie hieronder). Het vastleggen van dit moment gebeurt via de tool Doodle (zie hieronder).

Pinterest

We maakten ook gebruik van Pinterest. Pinterest is een gratis internet applicatie waar je foto's die jij interessant, grappig, etc. vindt kan toevoegen aan je eigen account - dit heet pinnen. Pinterest genereert geen eigen content. Het maakt gebruik van foto's die op het internet gepubliceerd werden door derden. Daarom geven wij aan dat de foto's die op Pinterest bij dit onderwerp als inspiratiebron dienen. Foto's spreken boekdelen, zeker binnen een vak als geschiedenis. Daarom kan Pinterest wel een interessante tool vormen voor leerkrachten. De leerlingen mogen zelf tijdens de tweede fase ook een Pinterst pagina aanmaken om alles wat hen inspireert te pinnen. Om dit te kunnen doen (zelf gaan Pinnen) moeten ze een account aanmaken. Dit is volledig gratis.

De afbeeldingen die hierop staan mogen niet zomaar gebruikt worden. Om deze afbeeldingen te gebruiken moet er steeds doorgeklikt worden naar de pagina waar de foto vandaan komt. Dan moet er steeds gekeken worden of het copyright toelaat dat de foto gebruikt wordt. Bronnenvermelding is hierbij ook cruciaal. Er moet steeds kunnen teruggevonden worden waar de foto vandaan komt.

Dit maakt het gebruik van Pinterest soms wel een beetje tricky, want sommige mensen hebben namelijk de neiging om foto's zomaar te gaan overnemen. Als inspiratie bron is het echter prachtig. Het is ook een zeer actueel, populaire applicatie en sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen. De meeste leerlingen zullen dit wel kennen. Voor dit project maakten we een Pinterest account aan genaamd 'Les Chevaliers de Clio' - de benaming refereert naar de muze van de geschiedenis, Clio. Daarnaast ontwikkelden we twee borden: 'Normandy' en 'Battle of the Bulge', waarop foto's met betrekking tot deze twee gebeurtenissen gepind werden. Deze foto's helpen om de informatie allemaal wat meer visueel te maken voor de leerlingen.

Flickr

Flickr is een gratis internet applicatie ontwikkeld door Yahoo via welke mensen foto's kunnen delen met de wereld. Iedereen kan foto's die op Flickr geplaatst werden bekijken, als je zelf foto's wilt uploaden of een galerij met foto's rond een bepaald thema wilt creëren moet je wel een account aanmaken. Dit laatste is volledig gratis. Voor dit project werden er twee gallerijen aangemaakt. Deze kregen de titels: 'Operation Overlord', en 'Battle of the Bulge'. De bedoeling van deze gallerijen is om de informatie die de leerlingen krijgen duidelijker te maken door deze te gaan ondersteunen met foto's.

Het handige aan Flickr is dat ze gebruik maken van Creative Commons. Onder elke foto kan je meteen zien of de eigenaar het gebruik van deze foto toelaat en of je al dan niet een naamverwijzing aan de auteur moet geven. Voor dit project dient de Flickr pagina als niks meer dan ondersteuning van de tekstuele informatie en werden er geen foto's hieruit gebruikt. De leerlingen zouden dit eventueel voor hun eigen opdracht wel kunnen doen onder de voorwaarde natuurlijk dat de auteur dit toelaat.

QuestBase

QuestBase is web applicatie waarmee je quizzes, tests, surveys, etc. kan maken. Om van QuestBase gebruik te maken, moet er geen software geïnstalleerd worden en het het is ook volledig gratis. Een enorm voordeel van QuestBase is dat het aanmaken van de tests, etc. relatief simpel is. Je hoeft enkel een account aan te maken en daarna kan je aan de slag. Je moet dan kiezen wat je wilt aanmaken. Wij hebben ervoor gekozen om een twee tests te maken om te integreren in ons project. De applicatie laat toe om te kiezen wat voor soort vraag je wilt creëren: een essay vraag, multiple choice, juist of fout, etc. Je kan ook een tijdslimiet zetten op hoelang er gewerkt mag worden aan de test. Dit is handig, want zo kan proberen valsspelen te beperken, door hier niet genoeg tijd voor te laten. Nadat je de test (in dit geval) af is, kan je deze ook makkelijk delen. Je krijgt een link en wanneer je deze link aanklinkt kom je direct bij de test terecht. Wij hebben deze link in de Prezi geplaatst. Als creator van de test kan jij ook de antwoorden die ingediend werden consulteren.

Technologieën gebruikt voor publicatie van het materiaal

Blogger

Om de leerkrachten kennis te laten maken met het onderwijstechnologisch project dat zij kunnen gebruiken, hebben wij ervoor gekozen om een blogbericht aan te maken via Blogger. Dit is een gratis service van Google, waarbij gebruikers een webblog kunnen bijhouden. Op deze blog wordt kort uitgelegd wie we zijn en wat onze missie is. Op de hoofdpagina staat het projectidee uitgelegd. Eerst en vooral geven we kort een verantwoording van het gekozen thema en de werkvorm. Daarna volgt de hele uitleg over het project. De twee fases worden uitgelegd vanuit het gezichtspunt van een leerkracht. Hierbij worden duidelijke instructies gegeven omtrent welke stappen de leerkracht moet ondernemen en in welke volgorde dit gebeurt. Naast de uitleg over de twee fases, geven we leerkrachten ook enkele wenken mee. Je kan op deze blogpost ook commentaar achterlaten. Op deze manier kunnen leerkrachten die dit project willen gebruiken, maar voor wie de details nog niet helemaal duidelijk zijn, vragen stellen en hier een antwoord op krijgen.

Prezi

Via Prezi werd het project ook gepubliceerd. Dit gebeurt automatisch voor elke Prezi die gemaakt wordt zolang je geen betalende account hebt. Het handige hiervan is dat je eens kan gaan snuisteren in Prezi's die anderen gemaakt hebben om inspiratie op te doen of je kan zelfs de Prezi's gebruiken moest je dit willen. Het is hierbij wel belangrijk dat je steeds een goed de inhoud van de Prezi bekijkt, want ze zijn niet allemaal even sterk op inhoudelijk vlak.

Technologieën gebruikt voor communicatie en collaboratie

Communicatie naar de leerlingen

Google Hangouts / Smartschool

Zeer veel scholen maken vandaag de dag gebruik van Smartschool. Via Smartschool is het mogelijk voor leerlingen om berichten met vragen, opmerkingen, etc. naar hun leerkrachten te sturen. Als dit platform door de school gebruikt wordt, kan dit natuurlijk tijdens het project gebruikt worden. We zijn er echter niet vanuit gegaan dat dit aanwezig is op elke school en zijn daarom ook op zoek gegaan naar een gratis alternatief. Het alternatief waar ons oog op gevallen is, is Google Hangouts. Dit is een gratis applicatie, ondersteund door Google, waardoor je berichten kan sturen of gesprekken kan voeren. Hier is geen software installatie voor vereist, je hebt enkel een Google Account nodig. De software van dit programma is een open source software.

Het handige is dat je gesprekken met meerdere mensen kan voeren. Zo kan iedereen van de groep toegevoegd worden aan het gesprek met de leerkracht waarin de vraag gesteld wordt. Op die manier is iedereen meteen op de hoogte van het antwoord dat door de leerkracht gegeven werd. Google Hangouts is makkelijk in gebruik en de leerlingen kunnen het gebruiken om onderling te communiceren over het project - of over andere dingen. Het hoeft niet beperkt te blijven tot contact met de leerkracht.

BigBlueButton

Tijdens de tweede fase van het project, de fase waar de leerlingen zelfstandig aan het werk gaan staat er een tussentijdse feedback sessie gepland. Dit feedback moment zal niet in persoon doorgaan, maar online. Om dit mogelijk te maken hebben we gekozen om gebruik te maken van het programma BigBlueButton, dit is een open source software gericht op online educatie. Dit betekend dat er via Big Blue Button redelijk veel mensen simultaan bij dezelfde meeting kunnen intekenen. Hiervoor is er geen software installatie nodig en hoeft men ook geen account aan te maken. Het enige dat de leerlingen nodig hebben is de link van de meeting die de leerkracht aanmaakt en een computer (liefst met een microfoon en webcam), en dan kunnen ze hier zonder probleem aan deelnemen. Een belangrijke reden waarom we BigBlueButton gekozen hebben voor deze tussentijdse feedback sessie en niet bijvoorbeeld Google Hangouts is dat er bij BigBlueButton ook documenten in de meeting geupload kunnen worden. Op die manier, als de leerkracht opmerkingen heeft over een bepaald document of een bepaalde bron die de leerlingen gebruikt hebben in hun documentatiemap, kan de problematische sectie meteen getoond worden aan de leerlingen. De leerkracht kan dan meteen ook duiden waarom die sectie nog niet helmaal in orde is.

Doodle

Om de momenten vast te leggen waarop de verschillende feedbacksessies voor de groepen plaatsvinden, maken we gebruik van Doodle. Dit is een webapplicatie waarmee online afspraken tussen verschillende gebruikers kunnen gepland worden. Doodle is een webapplicatie die gratis, simpel en gebruiksvriendelijk is.

Interne communicatie

 • Face - to - Face: De ouderwetse manier van communiceren.
 • Google Drive: De Google Drive hebben we gebruikt om samen te kunnen brainstormen. We hebben een document op onze gedeelde Drive voor het vak onderwijstechnologie geplaatst waarin iedereen kon aanvullen. Ook andere documenten die belangrijk waren voor ons project werden hierop geplaatst zodat die steeds voor alle leden van de groep toegankelijk waren.
 • Facebook Messenger: Via een Facebook gesprek waren wij tijdens de duur van het project bijna dagelijks met elkaar in contact.
 • Facebookpagina: Naast een Facebook gesprek hebben we ook onze eigen pagina aangemaakt voor het vak onderwijstechnologie via dewelke we met elkaar konden communiceren.

Gebruikte Media

Google Earth / Google Street View

In de Google Drive, die aangemaakt werd voor dit project, staat voor de twee gebeurtenissen die wij uitgewerkt hebben steeds een document getiteld 'Virtuele Uitstap'. In dit document staan een aantal adressen/locaties op gelijst die relevant zijn voor de gebeurtenis in kwestie. Via Google Street View of Google Earth kunnen de leerlingen deze (belangrijke) locaties virtueel een bezoekje gaan brengen. Hier laten we de leerlingen zelf de keuze of ze van Google Street View of van Google Earth gebruik maken. Voor Google Street View moet er geen software geïnstalleerd worden, terwijl dit voor Google Earth wel het geval is.

Foto's

De meeste foto's consulteren de leerlingen via Pinterest of Flickr, maar we hebben ook een aantal afbeeldingen gebruikt in de Prezi:

 • Eisenhower on D-Day, Wikipedia, U.S. Library of Congress.
 • Normandy Invasion, June 1944, Wikipedia.
 • Battle of the Bulge, Wikipedia, U.S. National Library.


Video's

In de Google Drive kan ook een document 'Video- en Radiofragmenten' teruggevonden worden. De belangrijkste bron van videofragmenten is British Pathé. Pathé News was een producer van nieuwsfilms en documentaires in Groot-Brittannië van 1910 tot 1970. Het archief van Pathé News staat bekend als British Pathé. De hele collectie ven nieuwsfilms is volledig digitaal en online terug te vinden op de site van British Pathé of op Youtube. De links in het document op de Drive verwijzen naar de Youtube account van British Pathé.

De belangrijkste bron voor radiofragmenten is het archief van BBC. Deze kunnen geconsulteerd worden via de website van de BBC.

We hebben geen video's gedownload en zo in de drive geplaatst. Dat vonden wij niet nodig, aangezien alles gemakkelijk online consulteerbaar is.

Discussie en Conclusie

Dit project dat we uitwerkten beantwoordt aan een aantal van de principes van Jonassen, die die men in acht moet houden om een constructieve leeromgeving op te bouwen. De principes die in dit project teruggevonden kunnen worden zijn:

 • Actief
 • Collaboratie
 • Conversationeel
 • Complex

Ons leerobject is momenteel ook in behandeling om geplaatst te worden op KlasCement.

Linken

Presentatie

http://prezi.com/tb0tbncr1nsb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Prezi van het project

http://prezi.com/sckalmznqwhd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

In deze Prezi vindt men de volgende linken terug:

 • Link naar de Google Drive
 • Links naar de Pinterest pagina's
 • Links naar de Flickr pagina's
 • Link naar de tests
 • Link naar de Doodle
 • Link naar BigBlueButton meeting

Link blogger

http://geschiedenislesidee.blogspot.be

Appendices

Appendix 1: Logboek

Datum Wat werd er gedaan? Wie?
27/3/2016 Er werd een google drive aangemaakt voor ons Onderzoekstechnologisch project, waarin alle documenten voor iedereen toegankelijke zijn, en iedereen ook de documenten kan bewerken. Melissa Van Lindt
27/3/2016 De eerste brainstorm rond wat we willen doen voor ons project werd opgestart – via de google drive.

Het document werd op de drive geplaatst door één persoon (Melissa Van Lindt), maar iedereen heeft toevoegingen gedaan in deze brainstorm. || Alissa Angot, Cosey Claeys, Melissa Van Lindt

28/3/2016 Aanmaak van een Facebook groep om een vlotte communicatie te bevorderen binnen de groep.

Hieruit voortkomend werd er ook een Facebook gesprek gestart zodat iedereen snel up-to-date was over alles wat er gebeurt binnen onze groep. || Alissa Angot

01/4/2016 Nieuw document werd op de drive geplaatst met daarin de definitieve bepaling van het groepswerk zal worden werd op de drive gezet. Dit werd opgemaakt uit de brainstorm die reeds op de drive stond en de gevoerde gesprekken via Facebook. Melissa Van Lindt gaf hier de aanzet voor, maar Cosey Claeys en Alissa Angot hebben dit nagelezen en waar nodig nog een paar aanvullingen gemaakt.
10/4/2016 Ons officieel voorstel werd op Pointcarré geplaatst in het forum van de groep CULT 1, wachtend op feedback van de docenten. Cosey Claeys
19/4/2016 Samenkomst van alle groepsleden op de VUB, om de laatste details glad te strijken en de taken (waar nodig) verder te verdelen.

Er werd ook een ‘to do’ lijst opgesteld over de taken die nog gedaan moeten worden || Alissa Angot, Cosey Claeys, Melissa Van Lindt, Geëxcuseerd: Roxane Declercq, wegens een andere afspraak met prof. K. Nys voor het vak museumdidactiek.

19/4/2016 Er wordt Pinterest- account aangemaakt waarop de leerkrachten (Melissa Van Lindt, Cosey Claeys, Alissa Angot en Roxane Declercq) in eerste instantie kunnen pinnen en dan in tweede instantie de leerlingen hun inspiratie voor hun projecten kunnen pinnen. Alissa Angot
21/4/2016 De google drive waarop de documentatie van de leerkrachten geplaatst wordt, en waarop de leerlingen in de groepswerkfase van het project hun eigen documentatie moeten plaatsen wordt aangemaakt. Cosey Claeys
21 - 23/4/2016 Eerste map ‘Battle of the Bulge’ wordt aangevuld met informatie over de slag zelf en de info voor Google Earth en Google Streetview Cosey Claeys
21/4/2016 Twee medestudenten willen zich nog bij de groep vervoegen. Er wordt hen een mail gestuurd met een update en de vraag welke bijdrage zij willen leveren Roxane Declercq
25/4/2016 Tweede map ‘Operation Overlord’ wordt aangevuld met informatie over de operatie zelf en de info voor Google Earth en Google Streetview Alissa Angot en Melissa Van Lindt
26/4/2016 Document om het rapport wordt aangemaakt in de Google Drive.

Dit wordt verder aangevuld door alle groepsleden. || Alissa Angot, Cosey Claeys en Melissa Van Lindt

27/4/2016 De blog als introductie voor de leerkrachten wordt aangemaakt via Blogger. Cosey Claeys
27/4/2016 Aanmaak Prezi voor de presentatie van ons project. Cosey Claeys
27/4/2016 Aanmaak Prezi van ons project voor de leerlingen. Melissa Van Lindt
27/4/2016 Er wordt een samenvatting gemaakt van ons project. Roxane Declercq en Melissa Van Lindt
27/4/2016 Er wordt een quiz gemaakt ter evaluatie tool van elk onderdeel van ons project: Battle of the Bulge (Cosey Claeys stelt de vragen op) en Operation Overlord (Alissa Angot stelt de vragen op). Melissa Van Lindt
27/4/2016 De samenvatting van de taak wordt op Edutech geplaatst Melissa Van Lindt
01/05/2016 Het rapport wordt op Edutech ingevoegd. Melissa Van Lindt, nagelezen en verbeterd door Alissa Angot en Cosey Claeys.

Appendix 2: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Melissa Van Lindt (talk)

Cosey Claeys

Alissa Angot

Roxane Declercq

Groepsleden en handtekeningen