Rapport groep 2015 Cultuur en Maatschappijwetenschappen1

From Edutech
Jump to: navigation, search

"Tijdslijn, de historische dimensie van de filosofie"

Groepsleden

Clara Bouwen, Adilson Jorge Fortes, Margot Sleebus, Tatjana Debats, Patrick Bailliu, Griet Beldé

Samenvatting

De functie van een overzicht van de filosofie bestaat er niet in om dogma's te doen aanvaarden, maar eerder de leerling, toehoorders te confronteren met problemen en met de pogingen tot oplossing die ervoor werden uitgedacht. Het is de bedoeling de leerling zo te helpen bij het zoeken naar een persoonlijke, kritische opvatting, dat wil zeggen een opvatting die tot stand komt na een bewustwording van het problematisch karakter van de naïeve inzichten. Het besef dat wij achter onze spontane of via opvoeding opgedane inzichten heel wat vraagtekens kunnen plaatsen, heeft als positief gevolg dat men afstand doet van de dogmatische houding, waarin waarheden worden aanvaard zonder ernstige argumentatie. Aan de hand van een interactieve tijdlijn (in mInstructor) gemaakt krijgen leerlingen een overzicht van de belangrijkste filosofen uit de geschiedenis en hun ideeën. Hierbij wordt er ook steeds gekoppeld naar de actualiteit of de wereld vandaag. Dit kan een hulpmiddel zijn voor lessen cultuurwetenschappen, filosofie of geschiedenis.

Doel - Concept

Doel

Wat is filosofie en de kennismaking met filosofie leidt naar de bekende boutade, "de vraag stellen, is ze beantwoorden". Het behoort inderdaad tot de paradoxen van de filosofische activiteit dat de vraag naar de definitie ervan voluit deel uitmaakt van de activiteit zelf. Anders gezegd: je kan de vraag naar de zin of de onzin van de filosofie niet stellen, zonder dat je al aan filosofie doét. In de verschillende leerplannen 'humane wetenschappen' zijn er lesdoelstellingen terug te vinden die betrekking hebben op de filosofie. Daarnaast verwacht men van leerlingen 'humane wetenschappen' ook dat ze een kritische visie ontwikkelen op de mens en de wereld, waarbij ze achtergrondkennis hebben van verschillende bestaande visies. De tijdslijn is er gekomen vanuit een vraag van verschillende personen in onze groep naar een goede interactieve tijdslijn van de belangrijkste filosofen doorheen de geschiedenis. Het doel van de tijdslijn is om leerlingen interactief te laten kennis maken met filosofie en zo ook hun kritisch nadenken te stimuleren. Daarnaast fungeert de tijdslijn ook als houvast voor zowel leerlingen als leerkrachten om een historisch overzicht te krijgen van de filosofen en hun belangrijkste ideeën. Doel is dat door de tijdslijn men niet 'niet' kan beïnvloed, aangesproken worden....

Concept

Op vraag van enkele groepsleden en in het kader van de leerplannen hebben we gekozen voor het maken van een interactieve tijdlijn. Initieel is er op zoek gegaan naar verschillende mogelijkheden om een interactieve tijdlijn te ontwikkelen. Er blijken verschillende websites te bestaan hiervoor, maar de interactieve mogelijkheden zijn vaak beperkt, tenzij je ervoor geld wil neertellen. Dit bracht ons tot mInstructor voor het ontwikkelen van onze tijdlijn. De filosofen zijn chronologisch toegevoegd aan mInstructor, waardoor er een soort tijdslijn is ontstaan. Het is zo opgebouwd dat wanneer je alle pagina's in volgorde volgt, je een overzicht krijgt van elke filosoof, zijn belangrijkste ideeën en een koppeling aan de actualtiteit. Dit allemaal op een interactieve manier. Hoe en waarvoor kan mInstructor worden gebruikt?

 1. Als historisch overzicht voor zowel leerlingen als leerkrachten van de belangrijkste filosofen en hun ideeën
 2. Als tool om leerlingen kennis te laten maken met filosofen en filosofie
 3. Als tool om leerlingen toepassingen te laten maken op filosofie en de filosofen
 4. Als tool om leerlingen te laten oefenen op hun leerstof filosofie

Onze tijdslijn wil een aanvulling zijn op de lessen filosofie, eerder dan een kant-en-klaar lespakket. Leerkrachten kunnen onze tool integreren in hun lessen, maar zullen aanvullend vaak nog wat extra info moeten geven of oefeningen voorzien.

Gebruikte technologieën

 • mInstructor
 • Smartschool
 • YouTube
 • human.nl
 • Google Drive
 • e-mail en Skype voor de communicatie rond de opdracht
 • audio
 • Adobe Photoshop (gratis alternatief: paint.net)
 • Picasa

Verwezenlijking

Idee

Vanuit de noden uit de praktijk kwam in onze groep al snel de vraag naar een interactieve tijdlijn voor filosofie. Filosofie is namelijk een wezenlijk deel van het vak 'cultuurwetenschappen', ook worden er een aantal filosofen gezien in het vak geschiedenis en bestaat er ook een vak filosofie. De tool die we wilden ontwikkelen zou naast het aspect van de tijdlijn ook een aantal oefeningen op de filosofen moeten bevatten en eveneens een koppeling naar de actualiteit om het kritisch denken bij leerlingen te stimuleren. We wilden een tool voor zowel studenten als leerkrachten die een uitgebreide aanvulling kan zijn op de lessen filosofie.

Keuze technologie

Hierna werden de verschillende mogelijkheden bekeken om deze interactieve tijdlijn te verwezenlijken. In eerste instantie zijn we op het Internet gaan zoeken naar programma's/websites die speciaal ontwikkeld waren om interactieve tijdlijnen te maken. Velen bleken echter eerder statisch te zijn en weinig interactieve mogelijkheden te bieden of boden deze mogelijkheden enkel aan wanneer er betaald werd. Enkele voorbeelden:

We zijn vervolgens nog eens gaan kijken naar de lessen Onderwijstechnologie en besloten om een keuze te maken uit volgende tools:

Zo hebben we gekozen voor mInstructor omdat hier de mogelijkheid bestond om onze filosofen op een chronologische manier voor te stellen en interactief te maken. mInstructor is een eLearing tool die vergelijkbaar is met Xerte. Bij het maken van onze interactieve tijdlijn in mInstructor konden we wel vaststellen dat Xerte een beter uitgewerkte tool is dan mInstructor. In mInstrutor zijn we vaak gestoten op beperkingen. We bespreken onze tool verderop nog in een SWOT-analyse.

Opbouw

Onze tool is gepubliceerd op Smartschool en is opgebouwd in mInstructor in chapters en pages. Voor iedere tijdsperiode is een nieuwe chapter aangemaakt en binnen deze chapters zijn ook chapters voor de filosofen aangemaakt. Voor elke filosoof werden verschillende pages aangemaakt, waarvan er steeds enkele achtergrondinfo bevatten over de filosoof, daarnaast ook zijn belangrijkste ideeën en tevens steeds een toepassing waarbij een koppeling wordt gemaakt naar de actualiteit of de wereld vandaag. tijd

Inhoudstafel

Wat weet jij al over filosofie?

Inleiding: Wat is filosofie?

Griekse filosofie

Romeinse filosofie

Christelijke filosofie

De Eeuw van de Rede

De Verlichting

De moderne filosofie

Synthese

 • Afsluitende Oefening
 • Welke filosoof ben jij?

Interactieve mogelijkheden

Deze interactieve mogelijkheden onderstrepen de Cognitive Theory of Multimedia Learning. Deze mogelijkheden houden rekening met het feit dat de mens een beperkte informatiecapaciteit in het werkgeheugen heeft. Door zowel op een verbale als visuele manier informatie over te dragen, zorgen de interactieve mogelijkheden ervoor dat de mens beter leert.

In Minstructor zijn onder andere deze interactieve mogelijkheden gebruikt: memory, galgje, ordenen afbeeldingen/woorden, video, audio, afbeeldingen, puzzel, juist/fout vragen, meerkeuzevragen, hyperlinks, quiz,...

SWOT-analyse

Strenghts Weaknesses
 • Uniforme lay-out
 • Vele interactieve mogelijkheden
 • Link naar de actualiteit
 • Overzicht van de belangrijkste filosofen
 • Niet alle mediamogelijkheden zijn benut geweest, omdat deze niet werkten
 • Geen mogelijkheid tot een inhoudstafel in mInstructor
 • Scores bijhouden of feedbackmogelijkheden waren niet mogelijk
 • Hyperlinks of links naar YouTubefilmpjes kunnen inactief worden, wanneer de bron verdwijnt
Opportunities Threats
 • Leerlingen zullen filosofen makkelijker onthouden
 • Leerlingen kunnen op een aangename manier kennis maken met filosofie
 • De tool kan gebruikt worden als kennismaking of als oefening en kan zowel in klasverband als zelfstandig gebruikt worden.
 • De tool kan door verdwijnen van bronnen onbruikbaar worden, tenzij deze wordt geüpdatet
 • Door gebrek aan inhoudstafel kan het voor leerkrachten en leerlingen omslachtig zijn om er een specifieke filosoof uit te lichten
 • Door gebrek aan feedback- en scoremogelijkheden kan het zijn dat sommige leerkrachten de tool links laten liggen.

Publicatie

Op 3 april 2015 werd deze tool gepubliceerd op Smartschool omstreeks 19u20. De tool kan worden gevonden in het vak 'Groepsproject Cultuurgroep 1 - Filosofie' binnen het aspect oefeningen. De publicatie gaat onder de naam 'Filosofen doorheen de tijd'. De tool kan ook op de website van mInstructor zelf gevonden worden. Dit onder de Repository 'High School', binnen het thema World history. Hiervoor moet u niet inloggen. Ook staat onze tijdlijn momenteel in wachtrij voor een toelating op de website voor leerkrachten Klascement.

Bronnenmateriaal

Bronnen John Locke

Bronnen John Stuart Mill

Bronnen JP Sartre

Bronnen Kant

Bronnen Foucault

Bronnen filosofie

Bronnen Marx

Bronnen Epicurus

Bronnen Socrates

 • GAARDER JOSTEIN. De wereld van Sofie, roman over de geschiedenis van de filosofie. Antwerpen, Houtekiet/Fontein, 1994, 559 p.
 • DE HEER (Margreet). Filosofie in Beeld. Zoetermeer, Uitgeverij Meinema, 2010
 • BOUWEN (Clara). Filosofiecursus 2015
 • http://www.filosofie.nl/socrates.html

Bronnen Descartes

Bronnen Plato

 • GAARDER JOSTEIN. De wereld van Sofie, roman over de geschiedenis van de filosofie. Antwerpen, Houtekiet/Fontein, 1994, 559 p.
 • DE HEER (Margreet). Filosofie in Beeld. Zoetermeer, Uitgeverij Meinema, 2010
 • BOUWEN (Clara). Filosofiecursus 2015
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Plato

Bronnen Spinoza

Bronnen Seneca

Bronnen Nietzsche

Bronnen Thomas Van Aquino

Logboek groepswerk Cultuur- en maatschappij1

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Naam Concept Vooronderzoek Content mInstructor Redactie mInstructor Gebruikte technologie Rapport Presentatie
Adilson X X X mInstructor, pointcarré, YouTube X
Clara X X XX (X) mInstructor, Skype, pointcarré, Photoshop, google drive, YouTube X
Griet X X (X) mInstructor, Skype, pointcarré,
Margot X X X mInstructor, pointcarré, YouTube X
Patrick X X XX mInstructor, Skype, pointcarré, google drive, YouTube (X)
Tatjana X X XX X mInstructor, Skype, pointcarré, Smartschool, YouTube, Picasa

(X)= Summiere bijdrage X = Gewone bijdrage XX= Grote bijdrage

Presentatie

Handtekeningen