Rapport groep 2015 MIX (Jimmy's groep)

From Edutech
Jump to: navigation, search

De Groene Week

Groepswerk gemaakt in het kader van het vak onderwijstechnologie Lerarenopleiding VUB

Groepsleden

 • Jimmy Verhulst
 • Matthias Verhelst
 • Leslie Gaza
 • Caroline Stacquet
 • Tom Vaes
 • Sarah De Wachter
 • Shanna Hollevoet

Samenvatting

Wij hebben via Wordpress een blog gecreëerd. Via dit centrale leerplatform kunnen de leerlingen deelnemen aan het weekproject/de lessenreeks, georiënteerd op de vakoverschrijdende eindtermen ‘milieu’ en ‘energie’. Zij leggen individueel en in groep een traject af vanuit een online leeromgeving.

Doelgroep

Leerlingen en leerkrachten van het secundair onderwijs.

Doel & Concept

Wij hebben een projectweek over het milieu georganiseerd voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs. Via een centrale website (Wordpress) vinden de leerlingen per vak (aardrijkskunde, biologie, Frans, wiskunde, …) informatie, oefeningen, activiteiten, enzovoort over de verschillende lessenreeksen, gebaseerd op energie, milieu, ecologie en dergelijke, die wij hebben opgesteld. Wij willen de leerlingen op een interactieve manier bij de les betrekken door verschillende technologieën te hanteren. Zij verwerken de leerstof over het milieu door technologische toepassingen te gebruiken en integreren deze informatie telkens op een andere manier voor de verscheidene vakken. Enerzijds leren zij iets bij over technologie en anderzijds over het belang van het milieu.

Gebruikte Technologieën

Website / Blog

 • Wordpress: blog als uitgangspunt van ons groepswerk om gegevens te verzamelen, informatie (geluid- en beeldfragment, teksten, …) aan te bieden en oefeningen op te plaatsen. Leerlingen kunnen via deze website zowel individueel als in groep werken.

Applicatie

 • Prowise Presenter en ProConnect: is een gratis online programma/applicatie beschikbaar via laptop of smartphone. Presenter is een presentatiesoftware en ProConnect is een applicatie die interactive met het publiek/de leerlingen mogelijk maakt op een heel eenvoudige manier. Een nadeel is dat de software enkel online te gebruiken is, men kan niets lokaal opslaan voor offline gebruik. Op het eerste zicht lijkt de applicatie vooral bedoeld voor het lager onderwijs, maar iedereen kan ze vrij gebruiken, mits registratie van een gebruikersaccount.

Leerobject

 • Xerte: Is een editor en een publisher van leerobjecten. Deze leerobjecten zijn geen teksten en figuren die men aan een blog kan toevoegen. Het zijn eerder scripts die uitgevoerd worden op de server. Die scripts kan je exporteren als SCORM pakketten die nadien geïmporteerd kunnen worden in o.a. Pointcarré of Smartschool. Wordpress heeft geen ingebedde software om SCORM pakketten te importeren. Er zijn wel plug-ins geschreven om die capaciteit toe te voegen aan Wordpress. We hebben geprobeerd op Wordpress plug-ins te installeren om SCORM bestanden op te loaden, maar (voorlopig) zonder resultaat.
 • Polldaddy: maakt het mogelijk om polls en eenvoudige enquêtes te integreren in een wordpress blog. Dat voegt een interactief element toe aan de lespopdrachten binnen de digitale omgeving van de projectweek. Polldaddy is gelieerd aan wordpress. Polldaddy biedt gratis en betalende pakketten. Terwijl voor polls en eenvoudige enquêtes het gratis pakket voldoet, brengt dit wel beperkingen met zich mee: met name het feit dat geen databestand (csv, xls) van de enquête-resultaten wordt geleverd is spijtig: er kan verdere analyse van de resultaten worden gemaakt. Ook is het voor gebruikers van het ‘groene week-platform’ niet evident om de resultaten te bekijken: daarvoor zouden zij ingelogd moeten zijn met een wordpress account. De resultaten van de enquête moeten daarom door de beheerders van het platform gepresenteerd moeten worden.
 • Google Forms: Dient voor de opmaak van enquêtes en het bestuderen van de resultaten.
 • Google Maps: hiermee kunnen leerlingen routes bereken en daarna reistijden en –afstanden van verschillende vervoerwijzen vergelijken.
 • Coggle: Is een online tool voor het maken van mindmaps. Leerlingen kunnen op deze manier digitaal en in groep werken aan eenzelfde mindmap.
 • ToonDoo: Tool voor het maken van cartoons. Leerlingen kunnen teksten of videofragmenten die ze bekeken hebben samen vatten in een cartoon.
 • Carbon footprint calculator: Online rekentool voor het bepalen van de CO-2 voetafdruk van je school. Bovendien kunnen de resultaten vergeleken worden met andere scholen en krijgen de leerlingen tips voor het verkleinen van hun CO-2 voetafdruk.
 • Climate change game: Online game waarin de leerlingen de opdracht krijgen om als president Europa te besturen en minder CO-2 uit te stoten. De leerlingen ondervinden dat dit eenvoudiger gezegd is dan gedaan.
 • Google public data: Tool van google waarmee je cijfergegevens over een zeker thema kan opvragen. Google haalt deze gegevens van het web en toont deze in overzichtelijke grafieken en diagrammen. Wij gebruikten dit om de CO-2 uitstoot van verschillende landen met elkaar te vergelijken.
 • Zaption: Is een tool die het mogelijk maakt om video’s van youtube te bewerken en ze interactief te maken. Hier hebben we multiple choice vragen aan de video toegevoegd om naar de voorkennis van de leerlingen te peilen. De maker van de video kan via analytics kijken hoeveel leerlingen de test gemaakt hebben, hoe de score is, of de leerlingen doorgespoeld hebben, ... . Met zaption werd geprobeerd om een embedded link te maken om in de website te zetten, maar voorlopig moet dit nog geopend worden in een nieuw tabblad en staat er enkel een link. Hiervoor moet nog een oplossing worden gezocht.
 • Amara: Is een tool die toelaat om youtube video’s te ondertitelen en hier een srt bestand voor te schrijven wat daarna in zaption gebruikt is om de youtube video van Nederlandstalige ondertitels te voorzien.

Communicatie

 • Google Docs: werd gebruikt voor het schrijven van verslagen en het rapport.
 • PointCarré: op het forum werden praktische en inhoudelijke berichten geplaatst, opdat iedereen op de hoogte zou zijn van het groepswerk.
 • Webmail: via VUB-Webmail werden hoofdzakelijk afspraken nog eens bevestigd.

Verwezenlijking

 • Frans:
 1. Juist/ Fout: De Leerlingen krijgen per groepjes van 2 of 3 een juist/fout-stelling over het milieu (b.v.: ‘bioproducten zijn duurder’) en een tekst onderaan waarin uitgelegd wordt waarom het juist of fout is. Per groepjes bespreken de leerlingen de tekst en de nieuwe woordenschat. Daarna stelt elk groepje zijn stelling voor aan de klas. Medeleerlingen beantwoorden de stellingen op een interactieve manier door middel van Prowise Presenter. Nadien wordt meteen het juiste antwoord geprojecteerd; het groepje legt vervolgens uit waarom het juist of fout is. Stellingen en oplossingen worden na de les op de blog gepost.
 2. Leesoefening op Wordpress waarbij de leerlingen op verschillende websites moeten surfen om een vragenlijst te kunnen beantwoorden. De sleutel van deze oefening komt op de blog nadat de projectweek voorbij is.
 • Nederlands: In Xerte zou een memoryspel worden ontworpen waarbij de woordenschat over het milieu bij de juiste afbeelding moet worden geraden. Leerlingen kunnen hiervoor afzonderlijk of in groep werken. Deze oefening kan tevens als een woordenschatevaluatie gelden. Jammer genoeg kan Xerte niet op de blog geïmporteerd worden zolang de plug-ins hiervoor niet zijn geïnstalleerd. Exe is een variant van Xerte en kan dus, net als dit leerobject, op de blog worden gebruikt.
 • ICT: Leerlingen gebruiken google public data om de CO-2 uitstoot van verschillende landen met elkaar te vergelijken. Ze krijgen de opdracht om in groep te onderzoeken welke technologieën en processen veel CO-2 uitstoten en wat mogelijke alternatieven zijn. De websites die ze hiervoor als bron gebruiken moeten voldoen aan de principes van RADCABTM. Dit dienen ze in groep samen te vatten in een mindmap die ze online via coggle kunnen maken. Nadien spelen ze het climate change-spel waarin ze als president van Europa de nodige maatregelen moeten nemen om de CO2-uitstoot te laten zakken.
 • Wiskunde: Tijdens de les wiskunde kunnen de leerlingen hun kennis statistiek toepassen om zelf de CO2-voetafdruk van hun school bepalen. Hiervoor moeten ze elk afzonderlijk een enquête in google forms invullen over de manier waarop ze van en naar school gaan. De leerlingen kunnen hun antwoord vergelijken met dat van de andere door middel van een taartdiagram. Daarnaast moeten ze ook de totale oppervlakte aan verwarmde gebouwen bepalen en nagaan hoeveel energie de school verbruikt in de vorm van elektriciteit, aardgas en/of aardolie. Deze resultaten worden door de leerkracht ingevuld in de carbon-footprint calculator, waarna de CO2-voetafdruk van de school kan worden vergeleken met die van andere scholen via staafdiagrammen.
 • Aardrijkskunde:
 1. Een interactieve lesmoduele waarin leerlingen via een poll kennis maken met het begrip modal share. Vervolgens bekijken zij in een aantal stappen de milieu-impact van hun eigen vervoer naar school en de mogelijke alternatieven. Via google maps kunnen leerlingen vaststellen of een andere vervoerswijze veel invloed zou hebben op hun reistijd.
 2. De leerlingen bekijken enkele videofragmenten over het broeikaseffect en vatten deze in groep samen in een mindmap via coggle. Nadien bekijkt elk van de groepsleden één van de reportages “gevolgen voor de mensen uit het zuiden”. Elke leerling vertelt aan de hand van een zelfgemaakte cartoon (ToonDoo) wat ze uit het filmpje hebben geleerd.
 • Natuurwetenschappen: De leerlingen bekijken individueel voor de les een interactief filmpje. In het filmpje worden een aantal vragen gesteld die de voorkennis van de leerling testen. De leraar krijgt feedback over de prestaties van de leerling, zodoende kan de leraar zien of er hiaten zijn in de kennis van de leerlingen.

Conclusie

Deze groepsopdracht heeft ertoe geleid dat ieder van ons zijn/haar kennis over technologie en ICT-toepassingen met elkaar heeft gedeeld. We hebben zowel samen als individueel verschillende technologische programma’s leren kennen en uitgetest. Nadien werd er beslist welke het nuttigst zouden zijn voor ons project.

Linken

https://groeneweek.wordpress.com/

http://school.co2logic.com/

http://www.radcab.com/

http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/

https://coggle.it

http://www.toondoo.com/createBook.do

http://www.enseignons.be

http://www.encyclo-ecolo.com/Accueil

http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=105&languageId=3

http://www.milieucentraal.nl/vervoer/fiets-ov-of-auto/


 • Presentatie:

http://edutech.vub.ac.be/wiki/index.php/File:De_Groene_Week_Presentatie.pdf

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Overzichtsmatrix
Wie Aanmaak leermateriaal Gebruikte technologie Rapport Presentatie
Jimmy Verhulst Prowise Presenter & Connect Wordpress, Google public data, Prowise Presenter & Connect Verwezenlijking Frans (Juist Fout) + Stemresultaten leerlingen ...
Matthias Verhelst Aardrijkskunde Wordpress, Polldaddy, Google Maps Verwezenlijking Aardrijkskunde (interactieve lesmodule alternatieve vervoerwijzen) + structuur van de blog ...
Leslie Gaza Frans: Leesoefening met vragenlijst op blog Wordpress Lay-out en structuur wiki-rapport, verwezenlijking (Frans), samenvatting ...
Caroline Staquet Frans: Juist/Fout Wordpress, Prowise Presenter Verwezenlijking (Juist/Fout), lay-out van de blog, gebruikte technologieën, samenvatting ...
Tom Vaes Algemeen inleidende video Wordpress, Zaption, Amara Verwezenlijking, gebruikte technologieën ...
Sarah De Wachter Wiskunde: CO2-voetafdruk bepalen Wordpress, Google Forms Verwezenlijking, gebruikte technologieën, leerobject ...
Shanna Hollevoet Nederlands: memoryspel Wordpress, Xerte Samenvatting, Verwezenlijking, Doel & Concept, Gebruikte Technologieën, Leerobject, Conclusie, Presentatiesoftware ...

Handtekeningen

--Leslie Gaza (talk) 05:06, 3 May 2015 (PDT)

--Caroline Staquet (talk) 05:55, 3 May 2015 (PDT)

--Tom Vaes (talk) 06:27, 3 May 2015 (PDT)

--Shanna Hollevoet (talk) 07:23, 3 May 2015 (PDT)

--Mathias Verhelst (talk) 23:43, 5 May 2015 (PDT)

--Jimmy Sven Verhulst (talk) 11:47, 3 May 2015 (PDT)