Rapport groep 2015 Taal- en Letterkunde2

From Edutech
Jump to: navigation, search

Kahoot

Begonnen op 23/04/2015

Einde voorzien op op 05/05/2015

Groepswerk gemaakt in het kader van het vak onderwijstechnologie voor de Lerarenopleiding Taal- en Letterkunde, Rechten en Agogische Wetenschappen aan de VUB.

Groepsleden

 • Cornil Clara (SLO Agogische Wetenschappen)
 • Giraldo Steven (SLO Taal en Letterkunde, Spaans en Frans)
 • Mestdagh Canigia (SLO Taal en Letterkunde, Nederlands en Engels)
 • Oru Yaprak (SLO Cultuur en Maatschappijwetenschappen, rechten)
 • Sintobin Arno (SLO Taal en Letterkunde, Frans en Spaans)
 • Spaens Jens (SLO Cultuur en Maatschapijwetenschappen, geschiedenis)
 • Van Ooteghem Colette (SLO Cultuur en Maatschappijwetenschappen, rechten)

Samenvatting

Aangezien onze groep gemengd was met leden uit verschillende achtergronden, zochten we naar een gemeenschappelijk interessepunt om een les uit te werken. Het onderwerp dat naar voren kwam was ‘de gitaar’. Er werd geprobeerd om een introductieles uit te werken rond ‘de gitaar’, die gebruikt kan worden in de lessen muzikale opvoeding in het eerste jaar ASO. In de les over de gitaar komen verschillende zaken aan bod: muziekstijlen, de verschillende onderdelen van de gitaar, verschillende speeltechnieken die vaak worden gebruikt, muzieksleutels en als laatste bekende gitaristen. Om deze les af te sluiten, is het mogelijk om de (verkorte) Kahoot te spelen. Het doel van Kahoot is om de leerlingen actief te betrekken bij het lesgebeuren, alsook om een korte samenvatting van de les mee te geven. Daarnaast worden de leerlingen aangezet om actief mee te werken tijdens de les. Naast Kahoot werd er gebruik gemaakt van de presentatietool Prezi als ondersteuning van het lesgebeuren.

Doel - Concept

Wij willen de studenten kennis laten maken met "Kahoot". Kahoot is een tool waarbij de leerstof op een aangename en plezante manier kan worden overgebracht aan de studenten. Studenten zullen meer aandachtig zijn omdat ze niet moeten lezen in hun boeken, maar er van hen verwacht wordt dat ze ook actief deelnemen aan de les. Het is niet een "klassieke" manier van lesgeven bv. presentatiesoftware. De presentatiesoftware kan echter wel als ondersteuning gebruikt worden. De studenten zullen ook de indruk hebben dat de school "modern" en "innovatief" is. Op deze manier kan men zelfs het gebruik van smartphones integreren. Het is ook belangrijk dat de leraren kahoot kunnen gebruiken voor verschillende vakken voor verschillende doeleinden (bv. vraagstelling).

Gebruikte technologieën

Leerobject

 • Prezi: is een gratis online presentatie software. Een account moet worden aangemaakt met een mail adres. Deze gegevens kunnen worden verdeeld en alle leden van de groep kunnen op die basis de presentatie bijwerken. De gemaakte presentaties (ook in draft formaat) zijn voor iedereen publiek toegankelijk. Indien men dit wil vermijden wordt de dienst betalend.*
 • Kahoot: is een online gratis software om meerkeuze vragen te stellen aan personen in dezelfde ruimte (niet remote) en die op het internet kunnen inloggen (PC, tablet, smartphone, ...). Een onmiddellijk resultaat van de antwoorden kan worden getoond. De snelheid van het antwoord bepaalt mee het aantal punten dat de deelnemer krijgt. Na elke vraag produceert Kahoot een 'scoreboard' met een positie voor elke deelnemer. Het hoger geraken op de scoreboard en het muziekje bij de vraagstelling, dragen bij tot de perceptie van de deelnemers dat het eigenlijk een spel is, terwijl het ook een inzicht kan geven aan de leerkracht van het kennisniveau van de leerling. Kahoot kan gebruikt worden om als groep beter samen te werken. Het is een kleurrijke tool waarin je foto's en films zeer gemakkelijk kan toevoegen bij de vraagstelling en die ook kan gebruikt worden voor een discussie of een enquête.
 • Socrative: werd enkel gebruikt om een vergelijking te kunnen maken met Kahoot. Het heeft in grote lijnen technisch dezelfde mogelijkheden als Kahoot, maar gaat minder de weg op van een spel (geen muziekje, geen scoreboard, geen extra punten voor snelheid). Socrative kan ook op afstand gebruikt worden (deelnemers zitten niet in hetzelfde lokaal) en heeft een optie om een 'student paced' vooruitgang te maken, waarbij de deelnemer zelf bepaalt met welke snelheid de vragen worden afgespeeld. Op basis van de gegeven antwoorden produceert Socrative voor de organisator/leerkracht een mooi overzicht die een gedetailleerd inzicht kan geven van het kennisniveau van elke leerling.


Communicatie

 • Forum Pointcarré Het forum werd zowel gebruikt om afspraken te maken, als om ideeën te posten. Ook werden er documenten geüpload in pointcarré.
 • VUB Webmail Dit werd gebruikt voor de mensen uit het groepje die niet zo vaak op het forum keken en om zo zeker te zijn dat iedereen op de hoogte was.
 • Google Docs: Google Docs is een gratis online tekstverwerker die gebruikt kan worden via Google Drive. Deze tekstverwerker kan zowel in de Chrome browser als op een mobiel apparaat (als app) geïnstalleerd worden. Wat voornamelijk deze tekstverwerker typeert is het feit dat het dient als een groupware. Wat is nu een groupware? Net zoals deze wikipage kunnen er documenten binnen Google Docs gedeeld en bewerkt worden door verschillende administrators. Het nut van een dergelijke groupware is de simplificatie tot de samenwerking om een collectief document te creëren. Ter illustratie: er dienen geen docs frequent doorgestuurd zoals bij de klassieke e-mail. Waardoor vervolgens telkens het document elke keer opnieuw weer moet geüpload worden. Google Docs zorgt er voor dat dit een "zwevend" document wordt waar constante aanpassing door de toegelaten individuen mogelijk zijn. Erg handig dus voor groepswerken.
 • Big Blue Button: werd gebruikt om via online conference calls ideeën uit te wisselen tussen de verschillende groepsleden onderling. Big Blue Button is een online open source tool waarmee je meerdere personen kan bellen met video en in realtime presentaties kan geven.

Verwezenlijking

 • Kahoot

Om alle groepsleden de kans te geven aan de Kahoot te werken, werd een profiel aangemaakt waarvan iedereen de logingegevens kreeg. Het account aanmaken op Kahoot verloopt vlot en is gratis.

Startscherm.
Gevraagde informatie.
Inloggen en een Kahoot maken.
Nieuwe Kahoot creëren.

Je kan ervoor kiezen om je Kahoot publiek te plaatsen of privé te houden. Indien je je Kahoot publiek plaatst, kan iedereen die het wenst jouw Kahoot gebruiken en spelen.

Vragen opstellen in Kahoot.

Bij het opstellen van je Kahoot kan je ervoor kiezen om afbeeldingen en achtergrondmuziek te integreren. Daarnaast kan je ook Youtube filmpjes invoegen. Indien je voor de optie 'quiz' kiest, vergeet niet het juiste antwoord aan te duiden!

Algemene informatie over de quiz.
Cover image invoegen.
Afgewerkte Kahoot.
Kahoot launchen.

Voor je Kahoot actief wordt, kan je nog verschillende opties aan- en uitzetten. De game-pin die getoond wordt, is belangrijk om aan de Kahoot te kunnen deelnemen. Deze cijfercode geef je door aan je leerlingen. Met deze cijfercode kunnen je leerlingen inloggen op www.kahoot.it.

Projectiescherm.

Wanneer de leerlingen ingelogd zijn, krijgen ze dit wachtscherm te zien. Terzelfdertijd komt hun naam vooraan op het projectiescherm tevoorschijn.

Wat de leerlingen te zien krijgen op hun smartphone/tablet/pc.
Kiezen van een nickname.
Wachtscherm dat de leerlingen te zien krijgen.
Overzichtsscherm van de deelnemers.
Voorbeeldvraag.
Antwoordmogelijkheden op het scherm van de leerlingen.

De vier antwoordmogelijkheden zijn symbolen en kleuren. De antwoorden zelf worden geprojecteerd op het scherm vooraan.

Antwoordenoverzicht dat vooraan wordt geprojecteerd.

Wanneer de antwoordtijd verstreken is, komt het juiste antwoord tevoorschijn. Daarnaast wordt er ook getoond hoeveel juiste antwoorden er gegeven werden.


Wachtscherm na een vraag.
Scorebord.

Conclusie

Beide gebruikte technologieën (Kahoot en Prezi) bleken zeer gemakkelijk in het gebruik. Zonder teveel technische kennis kunnen ze worden opgezet en snel en eenvoudig, zelfs real time, aangepast. Deze factoren zullen determinerend zijn voor het inschakelen van Kahoot en Prezi in onze toekomstige lessen. Bij Kahoot moeten we wel de kanttekening maken dat de leerkracht er niet mag van uit gaan dat elke leerling over een smartphone beschikt. Een verdeling van de beschikbare toestellen per groep lijkt ons aangewezen.

Het was niet eenvoudig om deze zeer heterogene groep bij elkaar te krijgen en de nodige betrokkenheid te krijgen voor het project. Het gebrek aan technologische kennis of gemeenschappelijke interessepunten bij de meeste leden heeft niet geholpen bij het uitwerken van een thema en de gevraagde presentaties/publicaties. We denken wel dat we een leuke illustratie zullen kunnen geven van hoe de tools werken en onze medestudenten zullen kunnen aanmoedigen tot het gebruik van deze gemakkelijke tools.

Linken

Kahoot https://create.kahoot.it/#/preview/57a385a9-0001-4e98-aa32-9d12b919e336

Prezi https://prezi.com/xof8lvlilz2t/copy-of-kahoot-in-muzikale-opvoeding/

Socrative http://www.socrative.com/

Referenties

Appendices

Appendix 1: Overzichtsmatrix van individuele bijdragen

Bepalen van inhoud muziekles en Prezi Groepsorganisatie Prezi productie en aanpassingen Kahoot productie en aanpassingen Presentatietekst Wiki rapport en on-line publicatie
Deelnemers Canigia, Clara, Colette, Yaprak, Arno Canigia, Colette Canigia, Clara, Colette, Steven Clara, Colette Clara Canigia, Clara, Colette, Yaprak, Arno, Jens

Appendix 2: Overzichtsmatrix van bijeenkomsten

Datum Wat gedaan Aanwezig
25/3 Eerste brainstorm, informatie over Kahoot Yaprak, Canigia, Colette
1/4 Eerste ‘officiële’ groepbijeenkomst, brainstorm, uitleg Kahoot Yaprak, Colette, Canigia, Jens, Arno
15/4 online meeting via Big Blue Button, Concept Kahoot, vgl Socrative, … Yaprak, Colette, Canigia, Jens
20/4 vormgeving mini-les: de gitaar + integratie Kahoot, Prezi, … Yaprak, Colette, Canigia, Clara, Arno
28/4 Meeting groep Yaprak, Colette, Canigia, Clara, Arno, Jens, Steven
29/4 meeting in klas: checken klaslokaal Canigia, Colette, Clara, Jens, Arno, Steven
4/5 online meeting via Big Blue Button: laatste puntjes afwerken Canigia, Colette, Clara, Yaprak, Arno


--Albert Steven Giraldo Jaramillo (talk) 04:09, 30 April 2015 (PDT)

--Yaprak Oru (talk) 12:46, 27 April 2015 (PDT)

--Canigia Mestdagh (talk) 07:04, 27 April 2015 (PDT)

--Clara Cornil (talk) 1:28, 25 April 2015 (PDT)

--Colette Van Ootheghem (talk) 02:20, 5 May 2015 (PDT)

--Arno Sintobin (talk) 12:58, 5 May 2015 (PDT)

--Jens Spaens (talk) 07:48, 5 May 2015 (PDT)